Hva jobber vi for?
Hva jobber Tryggere Ungdom for?

Styrke dagens forebygging:
Vi ønsker at Norge implementerer en reell rusreform, der ansvaret flyttes fra justis til helse etter inspirasjon fra Portugal og i tråd med anbefalingene fra FN og Verdens Helseorganisasjon. Etter en slik reform bør hovedansvaret for forebyggende overføres fra politiet til de med relevant fagkompetanse. Forebyggende arbeid bør, i tillegg til informasjon om potensielle skader ved rusbruk, også inneholde opplæring i skadeforebyggende og risikoreduserende rusbruk. I dag lærer vi ungdom at dersom de velger å drikke alkohol, bør de drikke øl fremfor sprit og drikke et glass vann mellom hver enhet. Tilsvarende kunnskap er mangelvare for de illegale rusmidlene, noe som gjør bruken farligere enn den behøver å være.

Inkludere, ikke straffe:

Flere studier viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom rusbruk blant ungdom og straffenivået i europeiske land. Hvorfor påfører vi da brukere av illegale rusmidler straff i tillegg til sosial stigma når dette gjør problemene verre?

Vi tror, basert på en rekke vitenskapelige studier, at problematisk rusbruk følger av sosiale og psykiske problemer, som ensomhet, barndomstraumer og depresjon- og angstlidelser. Dermed vil vi forebygge rusproblemer gjennom å forebygge sosiale og psykiske problemer i samfunnet.


Redusere diskriminering og stigma:

Brukere av illegale rusmidler bør ikke utsettes for stigmatisering og diskriminering, da dette kan forverre eventuelle problemer som ligger bak rusbruken.

Tiltak for å oppnå disse målene kan være å:

  1. Redusere straffenivået for narkotikaforbrytelser slik at flere kan få samfunnsstraff, fotlenkesoning eller narkotikadomstol.

  2. Gjøre ungdomskontrakter (ruskontrakter) frivillige. Dette innebærer å fjerne trussel om bot og rulleblad for manglende gjennomføring, slik som er tilfelle i dag.

  3. Åpne for at cannabisbrukere over 18 år får ha lukkede cannabisklubber der de får dyrke til eget bruk og hente ut små kvoter til seg selv fremfor å måtte oppsøke det illegale markedet. Cannabisklubber finnes i dag i en rekke land som Spania, Belgia, Sveits og USA.

  4. Implementere et rammeverk for at ideelle organisasjoner skal kunne tilby analyse av rusmidler i Norge med mål om monitorering og skadeforebygging.