Tryggere Ungdom Blogg

Høringssvar - endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet holder høring om endringer i politiregisterloven, politiregisterforskriften og utlendingsloven, med høringsfrist 20. april 2022. I høringsnotatet foreslås det blant annet endringer i politiregisterforskriften som følger opp Stortingets anmodningsvedtak 3. juni 2021 nr. 1116 om sperring av opplysninger om reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. 

Tryggere Ungdom er selvsagt enige i at reaksjoner på bruk og besittelse av brukerdoser ikke lengre skal kunne vises på politiattest etter tre år. Imidlertid er vi ikke enige i at denne endringen ikke også vil omfatte erverv og oppbevaring. Med forslaget til Justis- og beredskapsdepartementet vil bruk og besittelse av en brukerdose bare framgå av politiattest i tre år, men dersom en person blir tatt i det hen skaffer seg den samme dosen så vil det framgå av politiattest i hele 15 år. Det er meningsløst at det skal skilles mellom ulik type befatning med den samme brukerdosen på måten som foreslås her. Les høringssvaret vi sendte inn nedenfor:


Tryggere Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Foreningen Tryggere Ruspolitikk, og er en landsdekkende ideell medlemsorganisasjon for alle mellom 15 og 30 år. Vi jobber for en kunnskapsbasert ruspolitikk hvor rusbrukere møtes med respekt og omsorg framfor straff og stigma. Vi vil i dette høringssvaret kommentere på justisdepartementets foreslåtte endringer i politiregisterforskriften §44-12.

Departementet foreslår en endring i politiregisterloven om at reaksjoner etter legemiddelloven for bruk og besittelse av narkotika til egen bruk, skal sperres etter tre år.  Tryggere Ungdom er i utgangspunktet positive til en slik sperring, og vi stiller oss bak anmodningsvedtaket til Stortinget. Imidlertid stiller vi oss kritiske til at dette kun skal gjelde bruk og besittelse, og ikke erverv. Både bruk og besittelse forutsetter i de aller fleste tilfeller erverv, og det å skulle ha én reaksjon på erverv, og en annen på bruk og besittelse, mener vi er en feiltolkning av Stortingets intensjon.

Tryggere Ungdom er også kritiske til at det i departementets forslag skal skilles mellom besittelse og oppbevaring. Vi ser ingen grunn til at informasjon om oppbevaring av brukerdoser skal fremkomme 15 år i uttømmende politiattest, mens informasjon om besittelse og bruk skal lagres i 3 år.